Ισολογισμός- Ανακοινώσεις

ΜΕΤΑΞΑΤΟΣ ΙΣΟΛ-ΑΠΟΤΕΛ ΕΛΠ 2018

Binder1   21Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2017-31/12/2017)

ΜΕΤΑΞΑΤΟΣ ΙΣΟΛ-ΑΠΟΤΕΛ ΕΛΠ 2017

Ισολογισμός 2015

RESULT

 ΜΕΤΑΞΑΤΟΣ Πρόσκληση ΓΣ 2016

RESULT

Παρακαλώ πατήστε την παρακάτω πρόταση για να δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας μας.

ΜΕΤΑΞΑΤΟΣ ΙΣΟΛ 2014

Ανακοίνωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

    Κατόπιν  αποφάσεως  του  ΔΣ  που  πάρθηκε  στην  συνεδρίαση  του  της   12ης-5-2015  και  σύμφωνα   με   το     καταστατικό     και      τον     νόμο,    καλούνται    οι    κ. κ.    μέτοχοι    της   εταιρείας    ‘’ΠΑΝΑΓΗΣ  &  ΜΑΡΙΑΝΝΑ  ΜΕΤΑΞΑΤΟΥ    ΑΝΩΝΥΜΗ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚH-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ   ΕΤΑΙΡΕΙΑ ’’     σε   ετήσια   τακτική   γενική  συνέλευση  στα  γραφεία της  έδρας της εταιρείας    στην  Λάσση  Αργοστολίου   την   30η – Ιουνίου – 2015,   ημέρα  Τρίτη     και  ώρα  18.00’  και με  θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού χρήσης 1/1/2014 έως 31/12/2014 και του λογαριασμού ‘’αποτελεσμάτων χρήσης’’ για την ίδια περίοδο, μετά των υπ αυτών εκθέσεων του ΔΣ.
  2. Έκθεση ελεγκτών επί της διαχειρίσεως για την ως άνω αναφερομένη εταιρική χρήση.
  3. Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και των ελεγκτών  από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί του

Ισολογισμού και της εν γένει διαχειρίσεως για την ως άνω εταιρική χρήση.

  1. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την εταιρική χρήση    από

1/1/2015  έως 31/12/2015  και προσδιορισμός της αμοιβής τους.

  1. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Οι εκ των μετόχων επιθυμούντες να συμμετάσχουν στην γενική συνέλευση,  σύμφωνα με το

άρθρο  23,   οφείλουν  να  καταθέσουν  τους  τίτλους  των  μετοχών  τους     στο   Ταμείο   της εταιρείας,   ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών  και δανείων,  ή  σε  οποιαδήποτε  τράπεζα   στην   Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες  πριν  από  εκείνη  που ορίσθηκε για  την συνεδρίαση της γενικής Συνέλευσης.

                                                                                                               Λάσση    12-5-2015

                                                                                                                    Το     Δ.Σ.